Aprovat definitivament el projecte executiu per construir una passarel·la sobre el torrent de Can Sunyer

El pressupost d’execució es de 209.606,24€, IVA inclòs, amb un termini d'execució de tres mesos

Societat

| Consell Comarcal

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, l'Ajuntament de Martorelles ha aprovat definitivament el projecte executiu per construir una passarel·la sobre el torrent de Can Sunyer. L'aprovació va tenir lloc en la sessió ordinària celebrada el dia 1 de setembre del 2022. El projecte ha estat redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Joaquim Ribas de la Hoz, amb un pressupost d’execució de 209.606,24 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de tres mesos.

La finalitat de l’actuació és millorar la connectivitat, la mobilitat, l’accessibilitat i la qualitat urbana entre el carrer Comerç i el Parc de Can Sunyer i l’Escola Les Pruneres amb la construcció d’una nova passarel·la per a vianants i ciclistes sobre el torrent de Can Sunyer. Actualment, l’accés es realitza per mitjà del pont del carrer Granada, o bé més al nord, pel carrer de la Timba.

La passarel·la s’ha projectat amb una amplada lliure de 3,50 metres i una longitud aproximada de 13 metres. Compta amb una barana d’1,30 metres d’alçada, adequada per al pas de bicicletes, i alhora incorpora un passamà a cada costat per a vianants a una alçada d’1,10 metres. Al llarg d’aquests passamans, s’hi ha integrat, mitjançant tires de LED que il·luminaran tota la zona de pas de la passarel·la.

Per tal de facilitar la integració paisatgística de la passarel·la amb cada costat de la llera, s’han incorporat quatre bancs a cada extrem.

Edicions locals