L'Avanç del POUM planteja 4.300 pisos nous i prop de 10.000 habitants més a Mollet

La manca de sòl, a excepció del Calderí, fa plantejar el creixement interior de la ciutat

Societat

Mollet del Vallès

El planejament urbanístic que haurà de determinar el nou POUM arriba en un moment en què la major part del terreny de la ciutat ja està exhaurit. L'Avanç no preveu nous àmbits d’extensió urbana a excepció del sector del Calderí, que ja està classificat com a sòl urbanitzable pel planejament vigent.

En lloc de preveure noves extensions el que es farà és concentrar-se en el creixement interior de la ciutat i "ajustar, ressituar, redimensionar i proposar la intensificació en aquells àmbits actuals destinats a l’habitatge unifamiliar en els que, per la seva posició, accessibilitat i dimensió, es creu possible augmentar de forma localitzada la seva densitat", anuncia l'Avanç.

Tot i les limitacions de creixement, el document planteja fins a 4.300 habitatges nous, gran part dels quals a solars ja existents actualment en sòl urbà consolidat o els que es crearan en un futur pròxim mitjançant el desenvolupament del Sector de sòl urbanitzable El Calderí (1.329 habitatges) i l’execució del Polígon d’actuació urbanística PAU-2. Antiga fàbrica de Can Fàbregues (178 habitatges). El nou Pla també opta per la "reconsideració de nous àmbits de transformació conjunta, sempre dins de l’actual taca de sòl urbà, amb l’objectiu de fer més ciutat dins de la mateixa ciutat".

Així doncs, l'Avanç proposa el que anomena les Unitats de Planejament Residencial (UPR) que substituirien els Polígons d'Actuació Urbanística (PAU) que preveia l'anterior POUM, molts dels quals no es van arribar a desenvolupar. Les UPR es troben distribuïdes per diferents punts de la ciutat i, en total, sumarien uns 1.500 habitatges dels previstos.

En total, l'Avanç proposa 14 UPR: a la rambla Pompeu Fabra, al carrer Ferrocarril, a Martí l'Humà, al passatge Bartomeu Robert, al carrer Francesc Macià, al voltant de Can Gomà, al passatge de Magallanes, a Josep Irla, a la pista Trèvol, entorn de la futura biblioteca, a Via Ronda, a Bernat Metge, a avinguda Burgos i a Valentí Almirall.

Tot aquest nou parc residencial comportaria un creixement de la població d'uns 10.000 habitants i situaria la població de Mollet del Vallès en xifres superiors als 60.000 habitants.

Edicions locals